Διάρκεια έργου: 36 μήνες

Ημερομηνία Ένταξης: 31 Ιουλίου 2018

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότας δαπανών: 14 Ιουνίου 2017

Παρέμβαση: II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Τομέας Προτεραιότητας: 4-ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιοχή: 4.2 Στερεά αστικά απορρίμματα

Προτεραιότητα: 4.2.1 Ανάπτυξη μονάδων διαλογής και ανάκτησης υλικών με στόχο τη

βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης των υλικών.

 

b2b poster Πατήστε εδώ για να δείτε την αφίσα του έργου

/ Στόχοι του έργου

  1. Η διερεύνηση και ταυτοποίηση των επιμέρους λειτουργικών διεργασιών, που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη ποσοτικά και ποιοτικά μετατροπή των βιο-αποβλήτων σε βιο-πλαστικό, σε εργαστηριακό επίπεδο, και που θα καθορίσουν το βέλτιστο φάσμα των ποιοτικών χαρακτηριστικών (σύνθεση και καθαρότητα) της πρώτης ύλης, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί στη διεργασία αυτή.
  2. Η ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής αυτής της ποιότητας μέσα από την εντατικοποίηση της διαλογής στην πηγή σε χώρους μαζικής εστίασης (XME), και στη συνέχεια τη διαδικασία αναβάθμισης με απομάκρυνση ξένων υλών και προσθαφαιρέσεις άλλων βιο-αποβλήτων / οργανικών υπολειμμάτων.
  3. Δοκιμή όλων αυτών σε πιλοτική κλίμακα που θα επιτρέψει: α) τη συνέχιση δοκιμών για την περαιτέρω βελτίωση του συνόλου των εμπλεκομένων διεργασιών, β) την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με αποτελεσματικότητα, τεχνικές αδυναμίες, ενεργειακές απαιτήσεις και κόστος (επένδυσης και λειτουργίας), και γ) την παραγωγή ικανοποιητικής ποιότητας προϊόντος για ολοκληρωμένη αξιολόγησή του (παραγωγή σακούλας, δοκιμές αναερόβιας και αερόβιας χώνευσης) αλλά και πιστοποίησή του.
  4. Αναλυτική περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση, καθώς και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan), που θα καθορίσουν, τόσο το πραγματικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος της διεργασίας, αλλά και θα βοηθήσουν στην πιθανή περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, μέσα από την ανάπτυξη μιας καινοτόμας παραγωγικής διαδικασίας.

 

/ Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η αποτελεσματική διαχείριση των ΑΣΑ, ξεκινά (και πιθανότατα ουσιαστικά τελειώνει και εκεί) με τη διαλογή στην πηγή. Για την επίτευξη της θα χρειαστούν εργαλεία, τόσο σε ότι αφορά δυνατότητες αυτοματισμού, μελετών, σχεδιασμού κοκ αλλά και σε θέματα εφαρμογής στο πεδίο. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την υλοποίηση του Β2Β είναι η απάντηση σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα, καθώς από τη μια αναπτύσσει μια βελτιστοποιημένη διαδικασία διαλογής στην πηγή, από την άλλη την κατάλληλη μέθοδο αναβάθμισης των υπολειμμάτων που συλλέχθηκαν και τέλος μια διαδικασία μετατροπής του σε ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα επιτρέψει με τη σειρά του (βλέπε κύκλο στο Διάγραμμα 1) την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή με χαμηλότερο κόστος και πολύ καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πέρα από αυτό, το κεντρικό αποτέλεσμα του έργου, υπάρχουν και μια σειρά δευτερευόντων αποτελεσμάτων όπως:

  1. Εργαλεία και διαδικασίες που είτε συνδυαστικά είτε μόνες τους προάγουν τους σχετικούς επιστημονικούς τομείς και υπηρετούν τα θέματα βέλτιστη διαχείρισης αποβλήτων.
  2. Αναλυτικά επιχειρηματικά σχέδια και η ωρίμανση τους ώστε να είναι εφικτή η μετάβαση από το πειραματικό και πιλοτικό στάδιο, στο πλήρες βιομηχανικό επίπεδο, μέσα σε εύλογο χρόνο.
  3. Μια σειρά από σημαντικές δημοσιεύσεις που αφορούν τα διαφορετικά τμήματα και αντικείμενα του έργου, βοηθώντας στην περαιτέρω εξέλιξη των ετέρων από τον ακαδημαϊκό χώρο.
  4. Πιθανά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που επίσης θα βοηθήσουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, του έργου.