Αναλυτική ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των υπολειμμάτων τροφίμων (βιο-απόβλητα) που παράγονται σε χώρους μαζικής εστίασης (με λήψη δειγμάτων τόσο συνολικά από κάθε χώρο όσο και χωριστά από τις, εντός των ΧΜΕ, επιμέρους δομές παραγωγής βιοαποβλήτων.