Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ελληνική Νομοθεσία


Οδηγία 2000/76/ΕΚ, για την αποτέφρωση των αποβλήτων