ΕΕ1 Ταυτοποίηση και Βελτιστοποίηση Διαδικασίας Παραγωγής Πολυμερούς Γαλακτικού Οξέος

Παραδοτέα:

Π1.1. Επιβεβαίωση βασικής διεργασίας παραγωγής μονομερούς και πολυμερούς.

Π1.2. Πρόβλεψη ιδιοτήτων του παραγόμενου πολυμερούς κατ’ ευθείαν από τη μοριακή τους δομή.

Π1.3. Βελτιωμένη διεργασία παραγωγής με βάση τις διαφορετικές πρώτες ύλες.

Π1.4. Βελτιωμένη διεργασία παραγωγής με βάση τις ανάγκες για πιλοτική και βιομηχανική μονάδα.

Π1.5. Αποδεκτά και βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πρώτης ύλης.

Π1.6. Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Π1.7. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

ΕΕ2 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση των Βιο-αποβλήτων Χώρων Μαζικής Εστίασης

Παραδοτέα:

Π2.1. Αναλυτική έκθεση σύνθεσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών υπολειμμάτων τροφίμων που παράγονται σε χώρους μαζικής εστίασης και η εποχιακή τους διακύμανση.

Π2.2. Εντοπισμός των σημείων όπου απαιτούνται παρεμβάσεις μέσα στους χώρους μαζικής εστίασης, ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της διαλογής στην πηγή, σε σχέση με την παραγωγή βιο-πλαστικών.

Π2.3. Μοντέλο εκτίμησης παραγωγής και σύνθεσης ΑΣΑ / βιοαποβλήτων από ΧΜΕ.

ΕΕ3 Βελτιστοποίηση Διαλογής και Ανάκτησης Πρώτης Ύλης 

Παραδοτέα:

Π3.1. Βέλτιστη διαδικασία διαλογής στην πηγή.      

Π3.2. Βέλτιστη διαδικασία μεταφοράς.        

Π3.3. Βέλτιστη διαδικασία αναβάθμισης.

Π3.4. Βέλτιστη διαδικασία διαλογής και ανάκτησης πρώτης ύλης.

ΕΕ4 Σχεδιασμός, Κατασκευή και Λειτουργία Πιλοτικής Μονάδας

Παραδοτέα:

Π4.1. Πιλοτική μονάδα διαλογής και ανάκτησης καθαρών βιο-αποβλήτων και αξιοποίησης τους στην παραγωγή βιο-πλαστικών.    

Π4.2. Βέλτιστη παραγωγική διαδικασία για διαφορετικές εποχές του έτους και διαφορετικούς χώρους μαζικής εστίασης.

Π4.3. Επίδειξη λειτουργίας της μονάδας (open days).         

Π4.4. Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό ή παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

Π4.5. Διάχυση αποτελεσμάτων μέσω ιστοσελίδας έργου, λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων.

ΕΕ5 Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Παραγόμενου Πολυμερούς

Παραδοτέα:

Π5.1. Πιστοποίηση δυνατότητας παραγωγής σακουλών με το παραγόμενο προϊόν.

Π5.2. Πιστοποίηση παραγόμενου προϊόντος και σακούλας ως κομποστοποιήσιμη με βάση το ΕΝ13432.

Π5.3. Αξιολόγηση συμβατότητας προϊόντος με κομποστοποίηση και αναερόβια χώνευση.

Π5.4. Αξιολόγηση χρηστικότητας παραγόμενων σακουλών.

Π5.5. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

ΕΕ6 Περιβαλλοντική και Οικονομική Αξιολόγηση Διαδικασίας Διαλογής, Ανάκτησης και Αξιοποίησης Βιο-αποβλήτων - Δράσεις Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων

Παραδοτέα:

Π6.1. Αναλυτική προμελέτη βιομηχανικής μονάδας.

Π6.2. Αναλυτική οικονομική αξιολόγηση-business plan.

Π6.3. Δράσεις διερεύνησης δυνατότητας ΑΜΕΣΗΣ εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Π6.4. Αναλυτική περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Π6.5. Δράσεις δημοσιότητας με κύριο στόχο την επιχειρηματική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προς φορείς διαχείρισης αποβλήτων.